Windykacja

W ramach usług windykacyjnych proponuję kompleksową obsługę związaną z odzyskaniem należności, począwszy od działań polubownych, dochodzenia należności przed sądem, a na reprezentowaniu w postępowaniu egzekucyjnym kończąc.

Zdaję sobie sprawę z tego jak ważne jest dla moich klientów terminowe regulowanie należności – jeśli trafi się kontrahent, który nie reguluje na czas zobowiązań można wpaść w finansowe tarapaty. Skuteczne, szybkie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa odzyskiwanie długu pozwoli zachować płynność finansową.

Mogę dać Ci to, czego nie zagwarantuje Ci żadna firma windykacyjna – oferuję szeroki zakres usług i aktywność na każdym etapie procesu odzyskiwania należności, w tym fachowe doradztwo prawne. Wykorzystuje wszelkie dostępne formy nacisku w celu maksymalizacji swojej skuteczności.

Na etapie przedsądowym podejmuję działania zmierzające do ugodowego zakończenia sporu z dłużnikiem i dobrowolnej spłaty zadłużenia. W ramach tego etapu wysyłam do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz prowadzę z nim negocjacje. Moje działania zmierzają do przekonania dłużnika o konieczności niezwłocznego, dobrowolnego uregulowania należności.

Na etapie działań sądowych gromadzę dokumentację procesową (sporządzam pozew, przygotowuję pisma procesowe, składam wymagane dokumenty do właściwego sądu, nadzoruje poprawność przebiegu postępowania sądowego) oraz reprezentuje Państwa na każdym etapie postępowania sądowego, w tym na rozprawach sądowych. Działania te zmierzają do uzyskania tytułu wykonawczego.

Na etapie działań egzekucyjnych (gdy dysponuje już tytułem wykonawczym) sporządzam wniosek o wszczęcie egzekucji, który kieruje do komornika (współpracuję z najskuteczniejszymi komornikami w Polsce) oraz prowadzę stały monitoring przebiegu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika poprzez takie działania jak:

•    sprawdzanie, uaktualnianie i potwierdzanie danych dłużnika,
•    zastępstwo procesowe podczas toczącego się postępowania,
•    nadzorowanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz podejmowanie czynności, których celem jest ustalenie składników majątku stanowiącego własność dłużnika,
•    prognozowanie co do możliwości wyegzekwowania dochodzonych należności.

W celu efektywnego wyegzekwowania dochodzonego roszczenia podejmuję również czynności dodatkowe takie jak:

•    wytoczenie powództwa o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki – dłużnika,
•    uzyskiwaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika celem wszczęcia przeciwko niemu egzekucji,
•    prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku, a następnie dochodzenia zapłaty należności od spadkobierców dłużnika,
•    wytoczenie powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika podjętej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),
•    zgłaszanie dłużników do rejestru dłużników
•    prowadzenie postępowań karnych w sprawach windykacyjnych.

W przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej, tj. w sytuacji, gdy roszczenia wierzyciela nie zostały zaspokojone w całości lub części – nie poddaję się, lecz występuję do kancelarii komorniczej z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie egzekucji.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)