Prawo rodzinne

Jak skutecznie wyegzekwować postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem?

 

Zdarza się, że w toku postępowania o rozwód lub postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składany jest wniosek o zabezpieczenie tych kontaktów na czas trwania procesu. Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd wyda postanowienie mocą którego może tymczasowo określić sposób kontaktowania się z małoletnim przez tego z rodziców, u którego dziecko nie mieszka/nie przebywa.

Co jednak, gdy drugi rodzic nie zamierza zastosować się do wykonalnego postanowienia sądu? Jak wyegzekwować nasze prawa?

Zgodnie z art. 360 kodeksu postępowania cywilnego postanowienia stają się skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia,  a jeżeli ogłoszenia nie było – z chwilą podpisania sentencji. Podstawą przeprowadzenia dalszego postępowania jest postanowienie o zabezpieczeniu zaopatrzone z urzędu przez przewodniczącego we wzmiankę o wykonalności (art. 743 § 2 zd. 2 kodeksu postępowania cywilnego). W takich wypadkach zastosowanie znajduje regulacja określona w art. 59815 –  59822 kodeksu postępowania cywilnego. Środkiem przymusu przewidzianym w postępowaniu dotyczącym wykonywania kontaktów z dzieckiem jest zapłata sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego rodzica.

Postępowanie dotyczące egzekucji kontaktów składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie postępowania składamy do sądu wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie/niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w  przedmiocie kontaktów z dzieckiem (w naszym przypadku jest to postanowienie o zabezpieczeniu). Do wniosku załączamy postanowienie o zabezpieczeniu zaopatrzone we wzmiankę o wykonalności. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd wydaje postanowienie mocą którego określa  zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego rodzica na wypadek niezastosowania się osoby zobowiązanej do orzeczenia ustalającego kontakty.

W drugim etapie postępowania składamy do sądu wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonywaniem/niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd wydaje postanowienie nakazujące osobie zobowiązanej zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego rodzica .

Zarówno na postanowienie o zagrożeniu zapłatą sumy pieniężnej (wydane w pierwszej fazie egzekucji) jak i na postanowienie o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej (wydane w drugiej fazie egzekucji) przysługuje zażalenie. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim to, że zanim nieuczciwy rodzic poczuje „na własnej skórze” finansowe konsekwencje nierespektowania postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem może upłynąć bardzo dużo czasu. Może się zatem zdarzyć,  że w okresie, kiedy będziemy się starali wyegzekwować nasze prawa do widywania się z dzieckiem skończy się postępowanie rozwodowe lub postępowanie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. A to z kolei oznacza, że postanowienie o zabezpieczeniu utraci moc zanim zostanie efektywnie wykonane.
Zabezpieczenie polega na udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej – gdy zapadnie orzeczenie uwzględniające roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, upada ono po upływie 1 miesiąca od uprawomocnienia się tegoż orzeczenia (art. 757 kodeksu postępowania cywilnego).

Co możemy zrobić, aby zwiększyć efektywność postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem?

Otóż na odsiecz przychodzi nam regulacja zawarta w art. 756² § 1 kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 2015 r., poz. 1062). Zgodnie z tym przepisem możemy, już na etapie składania wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, złożyć wniosek o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na naszą rzecz na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Z czym to się wiąże? Składając taki wniosek całkowicie pomijamy pierwszą fazę postępowania zmierzającego do wyegzekwowania kontaktów z dzieckiem. A właściwie nie tyle pomijamy co łączymy tę fazę z etapem wydawania postanowienia o zabezpieczeniu i w ten sposób zyskujemy na czasie. Dzięki temu, w przypadku naruszania postanowienia o zabezpieczeniu przez nieuczciwego rodzica, możemy od razu wystąpić o nakazanie zapłaty określonej sumy pieniężnej. Pamiętajmy jednak, że każdorazowo wymaga to złożenia stosownego wniosku, sąd w takich przypadkach nie działa z urzędu.

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

KONTAKT

Skontaktuj się ze mną. Znajdę najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji. Znam prawo i wiem jak je stosować.

adwokat Katarzyna Drożdż
tel. kom. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Kancelaria Adwokacka
ul. Mogielnicka 28 lok. nr 1
05-600 Grójec
NIP: 6581847154
REGON: 022247887

Godziny otwarcia:
Proszę o kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania (spotkania możliwe są również w soboty)